۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

خداحافظ

بعد از یکسال و نیم ! نوشتن به این نتیجه رسیدم که بهتر است دیگر اینجا ننویسم ... به دوستان سر میزنم . از نوشته هایم متنفر شده ام و همه شان را حذف کردم . مرسی بابت همه چی د و من دوباره فقط یک کامنتر خواهم شد ...